زلالی پیوسته از یزدان صلاحی

 

 

 

 دادا بیلوردی - بنیانگذار سبک زلال

 

فرصتی ده تا... ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

 


ای هوای عاشقیامتـداد لحظه های عــاشقیآشنا بــا قصّه هـا و غصّه هــای مـن بیــــاای چراغ رهنمای عــاشقیاز برای عــاشقی

 

 

 

 دست همیاری بدهفرصت شیرین همکاری بدهفرصتی ده تا که با یک بوسه از نو،نو شوممستی  ِ آنسوی هشیاری بدهدرس دلداری بده

 

 

 

 لب بـه لبهایم گذارمهر اتمامی به فصل انتظاربــا شکـوه یک همآغـوشی ، سزاوارم نماتا که با این شیوه یابم اعتبارای ستون  ِ اقتـدار

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید