اولین زلالسرایان

کلیک به آدرس قانون زلال : http://www.dadazolal1.blogfa.com/

 

 

 

فرصتی ده تا... ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

 


ای هوای عاشقیامتـداد لحظه های عــاشقیآشنا بــا قصّه هـا و غصّه هــای مـن بیــــاای چراغ رهنمای عــاشقیاز برای عــاشقی

 

 

 دست همیاری بدهفرصت شیرین همکاری بدهفرصتی ده تا که با یک بوسه از نو،نو شوممستی  ِ آنسوی هشیاری بدهدرس دلداری بده

 

 

 لب بـه لبهایم گذارمهر اتمامی به فصل انتظاربــا شکـوه یک همآغـوشی ، سزاوارم نماتا که با این شیوه یابم اعتبارای ستون  ِ اقتـدار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

آدرس زلال های فارسی دادا در سایت شعر نو

 

لطفا کلیک فرمایید :

 

http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=5989

 

 

 

 

 

 

 

من دیوونتم ( زلال آزاد )

 

 

من عاشقتم


آنـدم کـــه سر مـــزار من


پـا بنهی بـه عشقت زمیـن بشکافمو


بـوســـه بزنـم جای پایت


من دیوونتـم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گریه های بیصدا (زلال عروضی قافیه دار)

 

ابـر،ای ابـر سـما!


از چه رو  نالی  چنان باد صبا؟!


رو به بام دیگری  و  اشک خود  اینجا  مریز


از کجا دانی تـو حال قـلب مـا!!


گریه های بی صدا

 

 

 

 

 

انتظار ( زلال عروضی قافیه دار )

  

در دل ، انــدوه نـگــار


می برد هردم ز ما صبـر و قـــرار


گـــرچه یار بی وفـا یـادی ز ما نا کرده است


بــا امیـــــــــد دیــدن آن گلعـــزار


مانده ام چشم انتظار

 

 

 

 

 

 

شانه های مرهم (زلال عروضی قافیه دار)

 

 

ترانـه شو

زمزمه ی شبانه شو

تو شانه های مرهمی بیا شبی

برای بغض بسته ام نکوترین بهانـه شو

تـجسّم  خـزان  شـدم بـهار مـن

نسیم عاشقانه شو

جوانه شو

 

 

 

 

 بهروز ذبیح الله

 

جنبش اندیشه ها ( زلال عروضی قافیه دار )

 

 

جـنبش انـدیـشه ها

می تراود از گلوی ریـشه هــا

می شود سرسبز روح باغ جان زنـدگی

سبز بادا سبز بادا بـیـشه ها

نیست بادا تیشه ها

 

 

 

 

روز خجسته ( زلال عروضی قافیه دار )

 

 

یارم نشسته بود

از درد رنج و غصّه رستـه بود

او در بـر  مـن  و  مـن در  کنـار  گـرم  او

چشم حسود فتنه بسته بود

روز خجسته بود

 

 

 

زلال عشق ( زلال عروضی قافیه دار )

 

یاد تـو در سینه ام

عاشقم من ، عاشق دیرینه ام

دیگــــرم پنهان نمانـد سوز و ساز عاشقی

من کنون بانی  ِ  یک گنجینه ام

عاشق بی کینه ام

 

 

 

 

 

 

 

نام آوران ( زلال عروضی قافیه دار )

 

نامه مُضمَر


پست چی سخت مُکدَّر


نامه ای در شکمش نام شهیدی


گفت مــــادر چه مظفر!


ایــن دلاور

 

 

 

 

 

 


بهار می رسد ( زلال عروضی قافیه دار )

 

 

بـهار می رسد

بهار لاله زار می رسد

ولی ز بیـم لشگـر مجهّز خـزان

گمانم این بهار ملک عشق  با غبار می رسد

دگر نسیم تازه از چمن نمی وزد

و ناله ی فرار می رسد

شکار می رسد

 

 

ابوالفضل عظیمی بیلوردی ( دادا )

 

برو ! ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )

 

طی شد جوانی ات

سودی نداد مهربانی ات

یک دفعه هم مرا ننشاندی کنار خود

یعنی که کال ماند دگر میوه ی شیرین زبانی ات

بیهوده از محبّت و از عشق دم زدی!

شاید که بوده آن خزانی ات

از نــا تـوانی ات

*

ای یادگار من!

هرچند کشته شد بهار من

از جان و دل ولی به خدا می سپارمت

چون دوست دارمت ز بلا در امان تو را هزار من!

بی من اگر تو راحت و خوشبخت میشوی

بر خیز  بُـرو ، داغدار  من!

از  روزگـار من

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید