منابع تحقیق شعر زلال

 

 

منابع  برای تحقیق شعر زلال:

 

 

 

 آدرس قانون زلال :  

کلیک:  http://ganonzolal.blogfa.com/

 

 

زلال رشد می کند. کلیک: http://zolal88.blogfa.com/

 

 

بانک زلال های ترکی دادا : http://zolaltorki.blogfa.com/ 

  

 

بانک زلالهای فارسی دادا : http://zolalfarsi.blogfa.com/ 

 

 

 

 

سخنرانی مهمّ در خصوص زلال

 

  

کلیک: http://www.hagzolal.blogfa.com/cat-8.aspx 

/ 0 نظر / 39 بازدید