# قالب_جدید_و_بی_نظیر_(زلال)

تیزبینی های پدر شعر زلال ( دادا بیلوردی )

۱- مقاله ی  اثبات سبک جهانی زلال :http://hagzolal.blogfa.com/cat-11.aspx 2- علائم سبک جدید: http://hagzolal.blogfa.com/cat-20.aspx 3- بانک زلالهای دادا: http://zolalfarsi.blogfa.com/ 4- فنون زلالسرایی: http://zolal94.blogfa.com/ 5- جواب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

منابع تحقیق شعر زلال

    منابع  برای تحقیق شعر زلال:        آدرس قانون زلال :   کلیک:  http://ganonzolal.blogfa.com/     زلال رشد می کند. کلیک: http://zolal88.blogfa.com/     بانک زلال های ترکی دادا : http://zolaltorki.blogfa.com/       بانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

منابع مفید در ارتباط با سبک جهانی زلال

۱- مقاله ی  اثبات سبک جهانی زلال :http://hagzolal.blogfa.com/cat-11.aspx 2- علائم سبک جدید: http://hagzolal.blogfa.com/cat-20.aspx 3- بانک زلالهای دادا: http://zolalfarsi.blogfa.com/ 4- فنون زلالسرایی: http://zolal94.blogfa.com/ 5- جواب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
                  آقای  اعظم خواجه اف خجسته (تاجیکستان)        « چشمه زلال »   نخستین کتاب شعر در سبک و قالب زلال با قلم توانای جناب  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید